Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Osiguranik.com

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – Osiguranik.com

 

 1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

  06.11.2019. godine
 1. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici usluga Društva za zastupanje u osiguranju “Inzuos” d.o.o. Subotica (u daljem tekstu:Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Servis se nalazi na internet adresi  https://www.osiguranik.com

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv,  neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i  društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o  ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću email adresu:      info@osiguranik.com.

 1. IZMENE I AMANDMANI

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (06.11.2019. godine). Ovo Obaveštenje je podložno

promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije

Dokumenta. Na ovom linku možete pogledati prethodnu verziju dokumenta:
– https://www.osiguranik.com/obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti/

 1. O NAMA

Putem Servisa Društvo za zastupanje u osiguranju Inzuos d.o.o. Subotica, Vladimira Nazora 7, 24000Subotica, Republika Srbija, matični broj: 21145980, PIB: 109230174, (u daljem tekstu: Kompanija) vrši poslove zastupanja u osiguranju. Stoga u ovom obaveštenju ‘’mi’’ i ‘’naši’’ upućuje na Kompaniju.

Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci.

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

 1. PRAVNI OSNOV OBRADE 

Najčešće je pravni osnov za obradu ličnih podataka koju vršimo ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za zaključenje Ugovora o osiguranju.

Za neke svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti možemo da obrađujemo na osnovu vašeg pristanka uz prethodno obaveštenje o svim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitimni interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

 1. SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Pretežan deo naše obrade podataka o ličnosti se javlja u svrhu zaključenja ugovora o osiguranju, odnosno u postupku obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.

Na osnovu vašeg pristanka, obradu podataka o ličnosti možemo vršiti i u neke druge svrhe, kao što je npr. čuvanje vaših podataka o ličnosti i po isteku ugovora o osiguranju, a u svrhu bržeg i lakšeg zaključenja novog ugovor o osiguranju.

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

Podaci koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, JMBG, pol, adresa, podaci iz lične karte, saobraćajna dozvola, datum rođenja, mesto prebivališta. Pored navedenih, u zavisnosti od vrste osiguranja, moguće je da vršimo obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti, kao što su podaci o zdravstvenom stanju.

Nije moguće odrediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer ona u velikoj meri zavisi od vrste osiguranja za koju se zaključuje ugovor.

U situacijama gde je omogućena online kupovina polise osiguranja, vrši se automatizovana obrada podataka o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, odnosno do isteka ugovora o osiguranju ukoliko je osnov obrade podataka o ličnosti ugovorni odnos.

Ukoliko je osnov obrade pristanak, podatke o ličnosti čuvamo do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim.

Izuzetno, podatke o ličnosti možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.  Takođe, na osnovu vašeg pristanka, neke od vaših ličnih podataka možemo koristiti za svrhe marketinga.

Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka. Na primer, u situaciji kada zaključujete Ugovor o osiguranju , u pogledu obrade podataka radi zaključenja samog ugovora,  RUKOVALAC ličnim podacima jeste Društvo za osiguranje, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ ličnih podataka. Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove lične podatke obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi zaključenja ugovora o osiguranju, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima.

 1. NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom;
 • odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.
 • Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu info@osiguranik.com. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

 1. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

 1. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

 1. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST:

Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID:

Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ukoliko vase lične podatke mi obrađujemo kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane društva za osiguranje, potrebno je da se obratite društvu za osiguranje koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca ličnih podataka.

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE:

Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE:

Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL.

Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST:

Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE:

Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR:

Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU:

pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM:

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: info@osiguranik.com.

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL. Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu info@osiguranik.com.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

 1. KONTAKT PODACI IMENOVANOG LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka koje možete kontaktirati putem mail adrese: info@osiguranik.com.

 1. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA – PRIMAOCI

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
 • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
 • Društva za osiguranje, kojima prosleđujemo vaše podatke, odnosno zahtev za zaključenje ugovora (ovde mi je nešto ostalo nejasno… )
 • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput

eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci kao što je  Vladimir Došen PR Agencija za programiranje Solid Software

 • U cilju omogućavanja pružanja usluge, naš sajt koristi usluge obrađivača kao što su: Rocket Science Group, https://mailchimp.com, Insightly, Inc, https://www.insightly.com/, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka.
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je tozakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke.

 1. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail info@osiguranik.com.

POLISA VEB SAJTA 

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).

Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka.

Kompanija koristi kolačiće eksterne skripte YANDEX METRICA, koji omogućavaju uvid u kretanje korisnika kroz sajtove Kompanije i sa njom povezanih pravnih lica, ali bez pristupa vašim ličnim podacima.