Pravila i uslovi korišćenja sajta Osiguranik.com - Osiguranik.com

Pravila i uslovi korišćenja sajta Osiguranik.com

Član 1 – Uvod

Sajt Osiguranik.com (u daljem tekstu: Osiguranik) je vlasništvo Društva za zastupanje u osiguranju “Inzuos” d.o.o. Subotica (u daljem tekstu Inzuos doo). Za vreme korišćenja sajta Osiguranik, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi pozitivni propisi. Osiguranik zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 – Upotreba i zaštita podataka

Osiguranik se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Lice koje koristi sajt Osiguranik, dužno je da pruži potpune, istinite i tačne podatke koje daje. Osiguranik će preduzeti raspoložive mere kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka lica koja koriste sajt, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu zastupanja u poslovima osiguranja između osiguravača i lica koja koriste sajt. Osiguranik ne garantuje da treća lica neće putem hakerskih napada ili sličnih radnji doći do tih informacija, na drugi protivpravni način i bez znanja i odobrenja sajta Osiguranik.

Lice koje koristi sajt Osiguranik je saglasno da podaci/informacije koje su pružene budu dostupne na uvid Inzuos doo, njegovim zaposlenima i licima koja po drugim osnovima obavljaju poslove u ime i za račun ovog društva, kao i društvima za osiguranje, radi obavljanja poslova vezanih za delatnost osiguranja. Lice koje koristi sajt pristaje da njegovu e-mail adresu Osiguranik upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara pošalje Inzuos d.o.o. ili društva za osiguranje u svrhu obavljanja poslova osiguranja.

Član 3 – Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu Osiguranik su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt Osiguranik uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu Osiguranik i dozvolu pružaoca usluge ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta Osiguranik, predstavlja postupanje protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

Sadržaj, tj. baza podataka sajta Osiguranik je vlasništvo Inzuos d.o.o. Posetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i postavljaju oglase su svesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta.

Osiguranik nije u mogućnosti da prati i garantuje otkrivanje kršenja autorskih prava, a sva lica koja koriste sajt i uoče bilo kakvo kršenje autorskih prava su pozvana da kršenje odmah prijave. Osiguranik ne snosi nikakvu odgovornost i izuzima se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava ili prava intelektualne svojine lica koja koriste sajt ili koja se na njemu oglašavaju.

Član 4 – Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta Osiguranik predstavlja mogućnost, a ne pravo. Osiguranik zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupa sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta zbog kršenja ovih pravila i uslova korišćenja, ometanja rada sajta ili kršenja prava lica koja koriste sajt ili koja se na istom oglašavaju, a sve prema oceni sajta Osiguranik.

Osiguranik zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sajt Osiguranik, a naročito u smislu:
– kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu Osiguranik i objave u ili na nekom drugom mediju oglašavanja;
– pozivanja oglašivača na sajtu Osiguranik na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. Uz isključenje takvog korisnika, Osiguranik može zahtevati naknadu za štetu koja je na taj način pričinjena.

Oglasi korisnika pre objavljivanja na sajtu prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti omogućeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, Osiguranik zadržava pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na sajtu ili trajno zabrani pristup nalogu.

Član 5 – Informacija za ugovarače osiguranja

Inzuos d.o.o., vlasnik sajta Osiguranik, je društvo koje je registrovano za delatnost zastupanja u osiguranju, ovim putem, shodno odredbi iz člana 111. Zakona o osiguranju (Službeni Glasnik Republike Srbije broj 139/2014) daje obaveštenje potencijalnim ugovaračima osiguranja o sledećim podacima:

Poslovno ime društva je: Društvo za zastupanje u osiguranju Inzuos d.o.o. Subotica, sedište se nalazi u Subotici, ul. Vladimira Nazora 7, matični broj je 21145980, PIB 109230174.

Inzuos d.o.o. ima dozvolu za obavljanja poslova zastupanja u osiguranju koja je izdata rešenjem Narodne banke Srbije G. br. 7724 od 16.10.2015.g., a upisano je u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 90932/2015 od 28.10.2015.g. Podaci o dozvoli za obavljanja poslova za zastupanje u osiguranju se mogu proveriti na sajtu Narodne banke Srbije (www.nbs.rs), a podaci o upisu u Registar privrednih subjekata na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs)

Inzuos d.o.o. ima zaključene ugovore o zastupanju sa sledećim društvima za osiguranje:

– Wiener Städtische osiguranje
– Dunav osiguranje
– Uniqa osiguranje
– DDOR Novi Sad
– Triglav osiguranje
– Generali osiguranje
– AMS osiguranje
– Merkur osiguranje
– Sava osiguranje
– Globos osiguranje
– Milenijum osiguranje
– GRAWE osiguranje

Inzuos d.o.o. nema nikakvo glasačko pravo (ni neposredno, ni posredno pravo, niti mogućnost da ostvari glasačka prava), niti ima bilo kakvo vlasništvo u gore navedenim društvima za osiguranje.

Gore navedena društva za osiguranje nemaju nikakvo glasačko pravo (ni neposredno, ni posredno, niti mogućnost da ostvare glasačko pravo), niti imaju bilo kakvo vlasništvo u kapitalu Inzuos d.o.o.

Sva sporna pitanja u vezi sa ugovorom o osiguranju ugovorne strane rešavaju sporazumno. Ukoliko je ugovarač osiguranja, osiguranik ili oštećeni nezadovoljan, odnosno smatra da su povređena njegova prava iz ugovora o osiguranju, ima pravo da dostavi pismeni prigovor osiguravaču. Osiguravač je u obavezi da odgovori na svaki prigovor osiguranika u roku od 14 dana. Ukoliko ugovarač osiguranja, osiguranik ili oštećeno lice nije zadovoljno odgovorom na prigovor, svoja prava može ostavriti kroz postupak mirnog rešavanja sporova koji se vodi u Narodnoj banci Srbije u skladu sa odlukom NBS. Za sudske sporove u vezi zaključenih ugovora o osiguranju i prava koja proističu iz istih, nadležan je sud čija se stvarna i mesna nadležnost određuju prema odredbama Zakona o uređenju sudova, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o parničnom postupku i odredbama ugovora o osiguranju i uslova koji čine sastavni deo ugovora o osiguranju.

Nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja vrši Narodna banka Srbije, radi zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja. Adresa:
Narodna banka Srbije
Kralja Petra 12 , 11000 Beograd i
Nemanjina 17 , 11000 Beograd
Telefon 011 3338-251
E mail: zastita.korisnika@nbs.rs

Pre zaključenja ugovora o osiguranju Inzuos d.o.o. će obavestiti potencijalnog ugovarača osiguranja da li zastupa jedno ili više društava o osiguranju i dostaviti informaciju za ugovarača osiguranja, shodno odredbi iz člana 82. Zakona o osiguranju, u zavisnosti od vrste osiguranja.

Član 6 – Odgovornost

Sajt Osiguranik ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog bilo kog sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje dopusti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom Osiguranik, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta Osiguranik.

Osiguranik može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo na taj način.

Sajt Osiguranik može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća i ne snosi nikakvu odgovornost zbog nemogućnosti korišćenja od strane lica koja sajt koriste ili se na njemu oglašavaju.

Član 7 – Oglas

Lica koja se oglašavaju na sajtu Osiguranik saglasna su da podaci/infomracije koje predaju budu dostupne za popunjavanja propisane deklaracije o oglašavanju, koja je propisana od strane nadležnog ministarstva i koja je obavezan dokument koji prati oglašavanje. Lice koje se oglašava je saglasno i pristaje da se njegovo ime i adresa, odnosno naziv i sedište, matični broj, PIB i JMBG upotrebe u svrhu popunjavanja i štampanja propisane deklaracije o oglašavanju. Lice koje se oglašava je saglasno i pristaje da je njegova Deklaracija o oglašavanju za oglase punovažna bez pečata i potpisa.

Lice koje se oglašava je saglasno i obavezuje se da:
– izbriše sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
– ne koristiti sajt Osiguranik za kršenje autorskih prava, „copyright“-a, zaštitnog znaka ili logo-a ili odašiljanja skrivenih ili kodiranih poruka
– da sve informacije, uključujući fotografije, nakon prenosa podataka na sajt Osiguranik postaju vlasništvo istog
– da lica koja održavaju sajt Osiguranik, kao ni vlasnik sajta Inzuos d.o.o. ne odgovara za štete koje nastanu prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
Član 8 – Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji su vezani za korišćenje sajta nadležan je Osnovni sud Subotici.

Inzuos d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici Osiguranik.com bez prethodne najave u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korišćenjem sajta Osiguranik korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim pravilima i uslovima korišćenja sajta da ih u celosti prihvata.

U Subotici, novembar 2015.g.

Ovi uslovi i sadržaj ovog sajta podležu autorskom pravu. Inzuos d.o.o. Sva prava zadržana.