Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (Nezgode)

Nezgoda se ne može predvideti niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Ovo osiguranje pruža pokriće i odgovarajuću naknadu za slučaj:

 • Smrti usled nezgode,
 • Smrti usled bolesti,
 • Trajnog invaliditeta usled nezgode,
 • Troškova lečenja usled nezgode,
 • Dnevne naknade u slučaju prolazne nesposobnosti za rad usled nezgode,
 • Odgovornosti ugovarača osiguranja za lica i stvari,
 • Gubitka zarade (kod obaveznog osiguranja),
 • Troškova spasavanja (kod osiguranja članova planinarskog i speleološkog saveza).

Smrt usled nezgode i trajni invaliditet su osnovni rizici, a svi ostali su dopunski. Dopunski rizici, predviđeni određenim oblikom osiguranja, mogu se ugovoriti samo uz osnovne.

Svako pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama ili potrebama. Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.
Premija se po pravilu plaća unapred, u celosti, prilikom zaključenja ugovora, ukoliko nije ugovoreno plaćanje u obrocima (polugodišnje, kvartalno, mesečno).
Srazmerno smanjenom riziku navedena premija može se umanjiti do 50%.

Da bi se ostvarila prava iz osiguranja, moraju se izvršiti sledeće obaveze:

 • Da se plaća premija osiguranja prema ugovorenim rokovima.
 • Kada nastane osigurani slučaj, da se izvrši prijava osiguravaču, da mu se pruže svi podaci i dokazi radi utvrđivanja uzroka i visine nastale obaveze.

Ponude osiguravajućih društava pružaju sledeće oblike osiguranja:

 • Pojedinačno osiguranje lica,
 • Kolektivno osiguranje zaposlenih,
 • Osiguranje članova domaćinstva,
 • Paušalno osiguranje lica,
 • Vozača, putnika i radnika u motornim vozilima,
 • Članova sportskih organizacija,
 • Članova lovačkih i ribolovačkih organizacija,
 • Članova dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke delatnosti,
 • Letačkog osoblja i putnika u avionu i drugim vazduhoplovima,
 • Članova kulturno-umetničkih društava,
 • Dece,
 • Učenika i studenata,
 • Studenata za vreme boravka u inostranstvu,
 • Članova omladinskih i studentskih zadruga,
 • Gostiju hotela, motela…
 • Posetilaca kulturno-umetničkih sportskih i drugih priredbi,
 • Turista i izletnika,
 • Pretplatnika listova, ulagača na štednju i slično,
 • Demontera mina, granata i drugih eksplozivnih sredstava,
 • Kaskadera i akrobata,
 • Ferijalaca na letovanju, zimovanju i logorovanju,
 • Učesnika kurseva skijanja i plivanja,
 • Učesnika sportskih igara, omladinskih i dečijih olimpijada,
 • Ronilaca,
 • Putnika u javnom prevozu (dobrovoljno),
 • Lica (rekreativci) koji upotrebavljaju žičare i uspinjače,
 • Članova planinarskog i speleološkog saveza,
 • Putnika u javnom prevozu (obavezno),
 • Osiguranje porodične nezgode vlasnika tekućih računa.

Pošaljite upitnik za osiguranje zaposlenih od nezgode